Årsmötet är föreningens

högsta beslutande organ

Årsmötet är basen för föreningsdemokrati


Vi medlemmar äger, styr och förvaltar vår förening. Det gör vi medlemmar tillsammans som ett kollektiv. Medlemmarnas främsta redskap för detta är årsmötet och stadgarna. 


Årsmötet är föreningen Upprors högsta beslutande organ, och är ett möte för alla medlemmar i föreningen. Årsmötet är ett viktigt möte då det är medlemmarnas främsta möjlighet till inflytande över verksamheten. I föreningen Uppror har har varje medlem en röst på Årsmötet. 

Det är årsmötet som är föreningens högsta beslutande församling. Det innebär att:

 • årsmötet väljer, granskar och vid behov avsätter styrelsen;
 • årsmötet fastställer och tolkar stadgarna;
 • årsmötet fastställer ändamål, mål, handlingsplan och budget och ger styrelsen i uppdrag att genomföra;
 • årsmötet beslutar om medlemsavgiftens storlek och om alla andra medlemsåtaganden.

Årsmötet beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer. Styrelsen ska företräda medlemmarna mellan årsmötena. De förvaltar och genomför de beslut som medlemmarna har tagit. Medlemmarna ska på årsmötet ta ställning till huruvida styrelsen från föregående verksamhetsår har gjort ett bra jobb och om de beviljas ansvarsfrihet.


Hur ett årsmöte ska gå till regleras i stadgarna. Stadgarna anger hur kallelsen till Årsmötet ska skickas ut och när. Stadgarna beskriver hur medlemmarna väljer en styrelse, valberedning och revisorer.


Det är viktigt att styrelsen och andra representanter för föreningen informerar och kommunicerar med medlemmarna om deras rättigheter och skyldigheter inför ett årsmöte.

Årsmöten


Föreningen Upprors samtliga årsmöten presenteras här nedan där du kan ladda ner årsmöteshandlingar. 

Årsmöteshandlingar


Innan årsmötet ska alla medlemmar bli kallade enligt föreningen Upprors stadgar. Tid och plats för årsmötet ska finnas med på kallelsen. På dagordningen 


Årsmöteshandlingarna utgörs av:  

 • Kallelse uppger datum, tid och plats för årsmötet.
 • Dagordning - redovisar vilka frågor som kommer att tas upp på årsmötet och i vilken ordning de kommer att behandlas (bestäms huvudsakligen i stadgarna.

Kallelse och dagordning ska e-postas till samtliga medlemmar och görs även tillgänglig här på webbsajten. 

 • Verksamhetsberättelsen beskriver föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret.
 • Resultaträkningen visar vilka intäkter och kostnader som föreningen haft under gångna verksamhetsåret. 
 • Balansräkningen visar föreningens tillgångar och skulder.
 • I verksamhetsplanen presenteras föreningens verksamhet för det innevarande eller kommande året.
 • Budgetförslaget presenterar den ekonomiska planen under det innevarande eller kommande året.

Motioner och propositioner


När medlemmarna lämnar förslag till årsmötet kallas det motioner, och när styrelsen lämnar förslag till årsmötet kallas de propositioner. Alla medlemmar har rätt att skriva
motioner. En motion kan handla om vad som helst som rör föreningen eller dess verksamhet. 


En motion ska enbart behandla ett ämne eller förslag och avslutas med en eller flera
att-satser. Att-satserna innehåller det man vill att årsmötet ska besluta. I stadgarna framgår det hur många dagar före årsmötet som styrelsen ska ha motionerna för att hinna sätta sig in i dem och lämna sitt yttrande. När årsmöteshandlingarna delges medlemmarna före årsmötet ska motioner och propositioner finnas med, och tiderna för detta regleras i stadgarna.


Motioner och propositioner diskuteras på årsmötet som fattar beslut om varje motion och proposition.

Revisorernas arbete


Revisorerna granskar föreningens verksamhet och ekonomi. I revisionsberättelsen ska det
framgå vad revisorerna granskat samt om revisorerna anser att styrelsens medlemmar arbetat för eller emot stadgarna.


Revisorerna får inte sitta i styrelsen eller vara anhörig till någon i styrelsen. Revisorerna väljs av årsmötet. Antal revisorer regleras i stadgarna. Det är årsmötet som beslutar om styrelsens ansvarsfrihet. Ideella föreningar behöver sällan anlita auktoriserad revisor. 


Läs mer om revisorerna här


Valberedningens arbete


Valberedningens uppdrag är att till årsmötet föreslå personer till förtroendevalda till bland annat styrelse, revisorer och valberedning. Valberedningen ska informera medlemmarna om sista datum för nominering.


När förslaget från valberedningen ska vara klart och hur det kommer delges medlemmarna framgår av stadgarna. I valberedningens förslag framgår de olika mandatperioderna tydligt. Alla medlemmar har rätt att föreslå kandidater till valberedningen och även direkt på årsmötet. Inför årsmötet ska de personer som blivit nominerade bli tillfrågade om de är beredda att kandidera. 


Valberedningen väljs av årsmötet och antal ledamöter regleras i stadgarna. 


Läs mer om valberedningen här

_________________________________________

Senast uppdaterad 20 mars 2021

Så fungerar föreningen

Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och består av medlemmarna.

Revisorerna

Revisorerna utses av Årsmötet och deras uppdrag är att utöva tillsyn över styrelsens arbete med förvaltning och räkenskaper.

Styrelsen

Styrelsen är föreningen Upprors verkställande organ och ansvarar för föreningens förvaltning och räkenskaper. 

Stadgarna

Föreningen Uppror är en ideell förening som drivs av medlemmarna. Stadgarna lägger grunden för verksamheten. 

Valberedningen

Valberedningen utses av Årsmötet och deras uppgift är att bereda kandidater till olika valbara förtroendeposter till Årsmötet.

Ekonomi

Föreningen Uppror finansieras huvudsakligen av inkomster från medlemsavgifter, men också från partnerskap och sponsring. 

Som medlem i föreningen Uppror stödjer du vårt arbete för lägre skatter och mindre slöseri av skattemedel, samt för ökad demokrati och en vettigare och mer rättvis miljö- och klimat-, och transportpolitik. 


Bli medlem för enbart 100 kr i medlemsavgift för 2021. 

Betala via Swish eller bankgiro. 

5352-6729

Opinionsarbete tar tid och kostar pengar, och många små slantar blir tillsammans mycket. Vi arbetar huvudsakligen ideellt, men har fortfarande många utgifter och kostnader.


Genom att skänka en gåva eller donera en summa ger du föreningen Uppror möjlighet att arbeta för att nå målen.

 

Bidra med en liten gåva idag!


Du kan också bli månadsgivare på Donorbox eller genom att lägga till en månatlig överföring från din internetbank till vårt bankgiro. 

Bli medlem

Ge en gåva eller donation

Copyright © Alla rättigheter förbehållna