Styrelsen i Föreningen Uppror

Styrelsen är föreningens verkställande organ och beslutande organ mellan årsmöten. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens verksamhet. Styrelsen - och framför allt ordförande - företräder organisationen, d.v.s. föreningen som är en juridisk person (organisationsnummer 802525-0310). 


Det innebär att styrelsen ansvarar för föreningens räkenskaper och förvaltning. Räkenskaper är det ekonomiska, och förvaltning är styrning och ledning av verksamheten. 

Revisorerna i föreningen är de som utövar tillsyn över styrelsens arbete på uppdrag av årsmötet. Med andra ord är revisorernas uppdrag att rapportera till medlemmarna att styrelsen sköter sitt uppdrag. Läs mer om revisorerna här

Föreningen är en juridisk person

I Sverige finns juridiskt två typer av personer: fysisk person och juridisk person, och dessa är s.k. rättssubjekt - d.v.s. de får bestämma över sig själva (fatta beslut om sig själv), ingå avtal, kan/får äga saker, kan inneha skulder och får representera sig i domstol och mot myndigheter.


Fysisk person är du och jag med vårt personnummer. En juridisk person är en organisation, som givetvis inte har en egen röst utan måste företrädas av fysiska personer. De fysiska personerna är styrelsen, och efter domslut har det fastställts att det måste vara minst tre fysiska personer. Så styrelsen fattar beslut för den juridiska personens räkning (organisationen - d.v.s. den ideella föreningen), men enbart firmatecknare får faktiskt skriva på avtal åt den juridiska personen. Det kan vara hela styrelsen, men oftast utser styrelsen en eller flera ledamöter att vara firmatecknare (som regel ordförande och kassör). 

Om styrelsen

Styrelsen i Föreningen Uppror består av 7 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter, som fastställts i stadgarna. Styrelsen har även rätt att adjungera ledamöter efter behov. 


De ordinarie ledamöterna är förtroendevalda som medlemmarna har valt vid ett årsmöte, d.v.s. medlemmarna har gett sitt förtroende till dessa utvalda medlemmar i föreningen att företräda deras intressen i den ideella föreningen. Dessa medlemmar har alltså fått ett uppdrag från medlemmarna att sköta om föreningens angelägenheter och verksamhet enligt stadgarna och instruktioner från årsmötet.  

Firmatecknare

Föreningen Upprors firma tecknas av styrelsen, och styrelsen har utsett som särskilda firmatecknare ordförande och kassör. 


En firmatecknare är en person som företräder föreningen och har befogenhet att skriva under avtal som blir bindande för den juridiska personen. Hur och vem som får teckna föreningens firma framgår i föreningens stadgar: 

§ 4 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så beslutar, av ordförande och kassör gemensamt eller var för sig, eller av styrelsen en eller flera särskilt utsedda personer.


Suppleanter

Suppleanterna väljs också av årsmötet och är därmed också förtroendevalda. Medlemmarna vid årsmötet utser ordningsföljden som suppleanterna ersätter ordinarie ledamöter. Suppleanter deltar inte vanligen på styrelsemöten och det löpande styrelsearbetet, utan kallas enbart in vid behov. 


Suppleanter kan tillfälligt hoppa in för upp till tre ordinarie ledamöter vid enstaka styrelsemöten. Det är viktigt att ha ett visst antal beslutsfattare [som företräder medlemmarnas intressen] för att öka chansen att fatta goda beslut. Om en ordinarie ledamot avgår under sin mandatperiod - alltså före val vid årsmöte - inträder suppleant i den avgående ordinarie ledamotsposten fram till nästa val - d.v.s. övertar ansvar, rösträtt o.s.v. resterande mandatperiod. 


Adjungerade ledamöter

Adjungerade ledamöter är funktionärer i föreningen då de utses av styrelsens förtroendevalda. Med andra ord är adjungerade ledamöter inte förtroendevalda eftersom de inte har valts av medlemmarna vid årsmöte [och därmed inte getts förtroende av medlemmarna], men de är funktionärer eftersom de getts ett officiellt uppdrag av förtroendevalda.  

Styrelsen 2021

Detta är nuvarande styrelse i föreningen Uppror. 

SUPPLEANTER

Suppleanter är ersättare för ordinarie ledamöter, och ersätter efter den ordningsföljd de utsetts av Årsmötet. Upp till tre ordinarie ledamöter kan ersättas vid enstaka styrelsemöten, d.v.s. tillfälligt. Om en ordinarie ledamot avgår under sin mandatperiod - alltså före val vid årsmöte - ersätter suppleant den avgående ordinarie ledamotsposten fram till nästa val. 

_________________________________________

Senast uppdaterad 30 april 2021

Så fungerar föreningen

Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och består av medlemmarna.

Revisorerna

Revisorerna utses av Årsmötet och deras uppdrag är att utöva tillsyn över styrelsens arbete med förvaltning och räkenskaper.

Styrelsen

Styrelsen är föreningen Upprors verkställande organ och ansvarar för föreningens förvaltning och räkenskaper. 

Stadgarna

Föreningen Uppror är en ideell förening som drivs av medlemmarna. Stadgarna lägger grunden för verksamheten. 

Valberedningen

Valberedningen utses av Årsmötet och deras uppgift är att bereda kandidater till olika valbara förtroendeposter till Årsmötet.

Ekonomi

Föreningen Uppror finansieras huvudsakligen av inkomster från medlemsavgifter, men också från partnerskap och sponsring. 

Som medlem i föreningen Uppror stödjer du vårt arbete för lägre skatter och mindre slöseri av skattemedel, samt för ökad demokrati och en vettigare och mer rättvis miljö- och klimat-, och transportpolitik. 


Bli medlem för enbart 100 kr i medlemsavgift för 2021. 

Betala via Swish eller bankgiro. 

5352-6729

Opinionsarbete tar tid och kostar pengar, och många små slantar blir tillsammans mycket. Vi arbetar huvudsakligen ideellt, men har fortfarande många utgifter och kostnader.


Genom att skänka en gåva eller donera en summa ger du föreningen Uppror möjlighet att arbeta för att nå målen.

 

Bidra med en liten gåva idag!


Du kan också bli månadsgivare på Donorbox eller genom att lägga till en månatlig överföring från din internetbank till vårt bankgiro. 

Bli medlem

Ge en gåva eller donation

Copyright © Alla rättigheter förbehållna